سوالات درسی

روانشناسی یادگیری

دستگاه علامتی اول و دستگاه علامتی دوم چیست؟

دستگاه اول علامتی همان شرطی سازی عادی است. مثلا وقتی زنگ با غذا همراه می شود. محرک شرطی زنگ انگار علامت می دهد که غذایی در راه است.دستگاه دوم علامتی مربوط به کارکرد پیچیده تر زبان است. اینکه زبان و معانی خودشان می توانند علامت دهنده چیزهایی باشند. مثلا وقتی شرطی سازی صورت گرفت، آن وقت کلمه “زنگ” نیز در انسان پاسخ را فرابخواند. یا اینکه پژوهش نشان داده است مثلا افرادی که ترس اجتماعی دارند هنگامی که کلمه های مرتبط با این موضوعات را می بینند هیجانشان درگیر می شود مثلا عبارت “صحبت در جمع”، “سر و کله زدن با مغازه دار”، “شلوغی”. مثال دیگرش در بحث حساسیت زدایی منظم است. به عنوان مثال اگر فردی از استخر می ترسد برای شروع در پلکان ترس، صحبت کردن در مورد استخر هم در او تا حدودی اضطراب را بر می انگیزد. این زبان ما و کلمات ما دستگاه دوم علامتی هستند.

روانشناسی یاد بگیریم