بایگانی برچسب‌ها : چند نسلی

تفاوت differentiation و maturation چیست؟

تفاوت differentiation (تمایزیافتگی) و maturation (پختگی) در بافت نظریه خانواده درمانی چند نسلی چیست؟

در کتاب خانواده درمانی نیکولز در باب نظریه خانواده درمانی بوون مطرح شده است که تمایزیافتگی چیزی بیش تر از پختگی است. هنگامی که یک فرد بزرگسال به پختگی می رسد، نظر و رفتار و احساس مستقل از خانواده و یا گروه های اجتماعی-سیاسی دیگر پیدا می کند. به عبارتی نوعی فردیت پیدا می کند که دیگر احساسات یا عقاید او وابسته به والدین یا دیگر مراجع نباشد. اما گاهی این پختگی تنها در یک طرف رابطه روی می دهد. مثلا فرد بزرگسال می خواهد استقلال احساس داشته باشد (پختگی) اما والدین او هنوز با چنین الگویی آشنا نیستند و از او انتظار دارند به مانند روزهای کودکی به آن ها وابسته باشد و آن طور آن ها می خواهند احساس کند. چنین وضعیتی اگرچه شاید بهتر از وابستگی دو طرفه باشد، اما هنوز دردسر ساز است و موجب دعوی، ناسازگاری و ناراحتی می شود. حال اگر طرفین یک رابطه به پختگی رسیدند و پختگی یکدیگر را قبول کردند یعنی این را پذیرفتند که به مانند دو بزرگسال اگرچه با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند، مرزهای مشخص و مستقلی در احساس، فکر و رفتار داشته باشند (تمایز) این رابطه به تمایزیافتگی می رسد. پایان کلام یک جمله از کتاب نیکولز:

differentiation isn’t just a quality of individuals but also of relationships
تمایز یافتگی فقط یک خصیصه افراد نیست، بلکه علاوه بر آن، خصیصه ای است مربوط به رابطه ها